دانلود پایان نامه

 پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین وظیفه شناسی کارکنان ورضایت ارباب رجوع درسازمان صنعت و معدن تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                             شماره صفحه

 

فهرست جداول ‌ز

فهرست نمودارها ‌ز

فهرست اشکال ‌ز

چکیده: 1

فصل اول 2

کلیات پژوهش 2

1- 1) مقدمه 3

1- 2) اظهار مسئله 3

1- 3) ضرورت و اهمیت پژوهش 5

1- 4) سؤال های پژوهش 6

1- 4-2) سؤال اصلی. 6

1- 4-2) سؤال های فرعی. 6

1- 5) اهداف پژوهش 6

1- 6) چارچوب نظری پژوهش 7

1- 7) فرضیه های پژوهش 7

1- 7-1) فرضیه اصلی. 7

1- 7-2) فرضیه های فرعی. 7

1- 8) متغیرهای پژوهش 8

1- 9) روش پژوهش 8

1- 10) مدل مفهومی پژوهش 8

1- 11) قلمرو پژوهش 9

1- 11-1) قلمرو موضوعی: 9

1- 11-2) قلمرو مکانی: 9

1- 11-3) قلمرو زمانی: 9

1- 12) تعریف های عملیاتی 9

وظیفه شناسی: 9

وجدان کاری: 9

رضایت ارباب رجوع: 10

تعهد کاری: 10

اخلاق کاری: 10

مسئولیت پذیری: 11

نظم وانضباط: 11

فصل دوم 12

مبانی نظری پژوهش 12

بخش اول 13

2-1) مقدمه: 13

2-2) مفهوم شخصیت 13

2-3) مفهوم شناسی 13

2-4) واژه کاوی شخصیت 14

2- 5) عوامل تعیین کننده شخصیت 15

2- 5-1) وراثت: 15

2- 5-2) محیط: 15

2- 5-3) جایگاه: 16

2- 6) عوامل پنج گانه شخصیت کوستا و مک کوری (Big 5) 17

2- 6-1) ثبات عاطفی یا روان رنجوری (N)  Neutroticism)) 17

2- 6-2) برون گرایی (E) Extraversion)).. 17

2- 6-3) تجربه گراها (O)  (Openness to experience) 17

2- 6-4) سازگاری (A) (Agreeableness) 18

2- 6- 5) وظیفه شناسی  (C)   (Conscientiousness) 18

بخش دوم: وجدان کاری 19

2- 7) وجدان به چه معنا می باشد؟ 19

2- 8) کار به چه معنا می باشد؟ 19

2- 9)وجدان کاری 20

2- 10) چگونگی شکل گیری وجدان کاری 21

2- 11) عوامل تأثیر گذار و شکل دهنده وجدان 22

الف: عوامل فردی و ذاتی: 22

ب) عوامل محیطی: 22

ج) عوامل سیاسی: 23

2- 12) ارتباط ی بین وجدان کاری و مفاهیم مشابه 23

2- 12-1) وجدان کاری و انضباط (Discipline) 23

2- 12-2) وجدان و روحیه (Morale) 24

2- 12-3)وجدان کاری و کارآیی (Efficiency) 24

2- 12-4) وجدان کاری و انگیزش ((Motivation. 24

2- 12- 5) وجدان کاری و تعهد (Commitment) 25

2-13) مدیریت و شاخص های (نمایانگرها، معرف ها) وجدان کاری 25

2-13-1) دیدگاه دوم از شاخص وجدان کاری.. 28

احساس سودمندی کار: 28

لذت بردن از کار: 28

نیاز اندک به کنترل های خارجی: 28

راضی انگاشتن خداوند و مردم:.. 28

عجین شدن با کار: 28

حداقل مقررات و ضوابط: 29

نوآفرینی و خلاقیت: 29

2-14) محور و چارچوب اصلی وجدان کاری 29

2-14-1) فرد. 29

2-14-2) کار. 30

2-14-3) مدیریت.. 31

2- 15) عوامل مؤثر بر وجدان کار 31

2-15-1) تقویت ایمان و تقوا در جامعه. 32

2-15-2) تأمین اقتصادی نیروی کار. 32

2-15-3)آموزش مستمر تخصصی و عقیدتی. 32

2-15-4) در نظر داشتن انگیزه و تأثیر اساسی آن. 33

2-15-5) وضع قوانین و مقررات مناسب.. 33

2- 16) خاصیت شناخت معیارهای وجدان کاری 34

الف) آسیب شناسی سازمانی:.. 34

ب) تصحیح معایب و پیگیری اصلاحات: 34

2- 17) وجدان کار افراد در سازمان 34

2- 18) ارتباط شغل مناسب و وجدان کاری 35

جذابیت: 35

معنی داری: 35

مسئولیت تجربی: 35

آگاهی از نتایج: 36

2- 19) پیشنهادهایی برای تقویت وجدان کار کارکنان 36

2- 20) راه های عملی تقویت وجدان کار در سازمان ها 36

2- 21) طیف وجدان کاری 37

2- 22) تفاوت وجدان کاری و ایمان 38

2- 23) عوامل انگیزه و وجدان کاری 38

2- 26) آثار واگذاری مسئولیت ها به افراد 39

2- 27) گشاده رویی در کار 40

2- 28) وجدان کاری در ایران 41

بخش سوم 41

2- 29)رضایت ارباب رجوع 41

ارباب رجوع یا مشتری  2- 30) 42

2- 31) ارباب رجوع کیست و تفاوتش با مشتری چیست 43

مشتریان طرفدار: 44

مشتریان گروگان: 44

2- 33) مفهوم رضایت مشتری 45

2- 34) تاریخچه مشتری مداری در نظام اداری و اجرایی ایران 46

2- 35) بعضی از روش ها و مکانیزم های جلب رضایت ارباب رجوع 47

1- آموزش کارکنان در سازمان. 47

2- شفاف سازی و مستند سازی نحوه ارایه خدمت به ارباب رجوع. 48

3- اطلاع رسانی از نحوه خدمات به مردم 48

4- تدوین منشور اخلاقی سازمان در ارتباط با مردم 48

5- نظر خواهی از مراجعین از نحوه خدمت و رضایت مندی آنان. 49

6- بازرسی مداوم و نظارت بر حسن عملکرد کارگزاران. 49

2- 36) دسته بندی انواع مشتریان 49

2- 37) انواع ارباب رجوع 51

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- 38) مدلی برای اندازه گیری رضایت ارباب رجوع 51

2- 39) 10 معیار اساسی برای ارزیابی کیفیت خدمات ارایه شده به مشتریان 52

1- اعتماد پذیری:.. 52

2- دسترسی: 52

3- قابل لمس بودن:.. 52

4- درک مشتری: 53

5- امنیت: 53

6- اعتبار: 53

7- ارتباطات:.. 53

8- ادب و تواضع:.. 53

9- صلاحیت:.. 53

10- پاسخگویی: 54

2- 40) مزایای رضایت مشتری 54

2- 41) فرق کیفیت خدمات با رضایت مشتری 54

2- 42) کیفیت و ابعاد آن در حوزه خدمات دولتی 55

2- 43) استدلال ژاپنی ها از رضایت مشتری 58

2- 44) ویژگی رفتاری کارکنان در ارتباط با ارباب رجوع 58

2- 45) شش ویژگی مهم کارکنان موفق در ارتباط با ارباب رجوع 59

2- 46) سطوح رضایت ارباب رجوع 61

2- 47) مدل های اندازه گیری رضایت مشتری 62

2- 47-1) مدل کانو. 62

الزامات اساسی. 62

الزامات عملکردی.. 63

الزامات انگیزشی. 63

2- 47-2) مدل سروکوال. 63

1- موارد قابل لمس یا فیزیکی. 64

2- اعتماد 64

3- پاسخگویی. 64

4- اطمینان. 64

5- همدلی. 64

2- 48) شاخص های رضایت مشتری 65

2- 48-1)  مدل رضایت مندی مشتری سوئدی.. 65

2- 48-2) مدل شاخص رضایت مشتری در آمریکا ((ACSI 66

2- 48-3) مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا (ECSI) 67

2- 49) مهمترین اثرات رضایت مشتری بر فرآیندهای سازمان 68

2-50) تأثیر کارکنان و ارتباط آن با رضایت ارباب رجوع 69

2-51) ارتباط بین وجدان کاری و رضایت ارباب رجوع 70

بخش چهارم: تاریخچه سازمان صنعت و معدن تجارت 70

تبیین وظایف.. 71

مستندات قانونی تجمیع. 72

ضوابط تشکیلاتی سازمان استان وزارتخانه ها 73

بخش پنچم : پیشینه پژوهش 73

فصل سوم 77

روش پژوهش 77

3-1)  مقدمه 78

3-2)  روش پژوهش 78

3-3)  جامعه آماری 80

3-4)  تعیین حجم نمونه 80

3-5)  روش نمونه گیری 82

3-6)  روش گردآوری اطلاعات 82

3-7)  فرضیه های پژوهش 83

فرضیه اصلی :.. 83

فرضیه های فرعی :.. 83

3-8)  تعیین روایی پرسشنامه 84

تعریف روایی : 84

3-9)  تعیین پایایی پرسشنامه 84

تعریف پایایی : 84

ارتباط روایی و پایایی : 84

3-10)  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 86

فصل چهارم 87

تجزیه و تحلیل 87

داده‌ها 87

4-1) مقدمه 88

4-2) تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها 88

4-2-1) آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناسی. 89

4-2-1-1) توزیع فراوانی نمونه از نظر سطح تحصیلات.. 89

4-2-1-2) توزیع فراوانی نمونه از نظر جنسیت.. 90

4-2-1-3) توزیع فراوانی نمونه از نظر سن. 91

4-2-2) آمار توصیفی متغیرهای پژوهش. 93

4-2-2-1) مطالعه میانگین مؤلفههای وظیفه شناسی. 93

4-2-2-2) مطالعه میانگین متغیرهای وظیفه شناسی و رضایت ارباب رجوع. 94

4-3) تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها 95

4-3-1) آزمون فرضیههای پژوهش. 95

4-3-1-1) آزمون فرضیه اصلی. 95

فرضیه اصلی: 95

4-3-1-2) آزمون فرضیههای فرعی. 96

فرضیه فرعی اول: 96

فرضیه فرعی دوم: 97

فرضیه فرعی سوم: 98

فرضیه فرعی چهارم: 99

4-3-2) یافتههای جانبی. 100

4-3-2-1) رتبه بندی مولفههای وظیفه شناسی. 100

فصل پنجم 102

نتیجه گیری و پیشنهادها 102

5-1) مقدمه 103

5-2)  نتایج حاصل از مطالعه مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 103

5-2-1) جنسیت: 103

5-2-2) تحصیلات : 103

5-2-3) سن :.. 103

5-3)  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش 104

فرضیه اصلی: 104

نتیجه: 104

فرضیه 1 : 104

نتیجه: 104

فرضیه 2 : 104

نتیجه: 104

فرضیه 3 : 105

نتیجه: 105

فرضیه 4 : 105

نتیجه: 105

5-4) محدودیت ها 105

پیشنهاد به محققان آینده 108

پیوست 109

پرسشنامه 109

منابع 111

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

آیا بین وظیفه شناسی (وجدان کاری) کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط هست؟

1- 4-2) سؤال های فرعی

1- آیا بین تعهد کاری کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط هست؟

2- آیا بین اخلاق کاری کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط هست؟

3- آیا بین مسئولیت پذیری کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط هست؟

4- آیا بین نظم و انضباط کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط هست؟

1- 5) اهداف پژوهش

1- مطالعه ارتباط بین وجدان کاری کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم.

2- مطالعه ارتباط بین وجدان کاری کارکنان در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم.

3- ارتباط بین رضایت ارباب رجوع از سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم.

4- ارتباط بین مسئولیت پذیری کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان.

5- ارتباط بین نظم وانظباط کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان.

6- ارایه پیشنهاد برای مدیران و کارمندان سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین وظیفه شناسی کارکنان ورضایت ارباب رجوع درسازمان صنعت و معدن تجارت  با فرمت ورد