دانلود پایان نامه

 پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین وظیفه شناسی کارکنان ورضایت ارباب رجوع درسازمان صنعت و معدن تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

در هر سازمانی نیروی انسانی بزرگترین سرمایه می باشد و تأثیر مؤثری در عملکرد سازمانی به عهده دارد.  بسیاری از مردم به گونه اعم و مسئولان به گونه اخص، وجدان کار را به احساس مسئولیت، تعهد و تقید فرد نسبت به وظایف و مسئولیت های محوله تعبیر می کنند. یکی از شاخص های وجدان کاری خدمت به ارباب رجوع و بجای آوردن هر چه بهتر کار او می باشد تا در نهایت رضایت ارباب رجوع حاصل گردد.

این پژوهش در پی آن می باشد تا ارتباط وظیفه شناسی یا به تعبیری وجدان کاری کارکنان را با رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم را مطالعه کند. سئوال اصلی این پژوهش آن می باشد که آیا تأثیری بین وظیفه شناسی و وجدان کاری کارکنان بر رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن هست؟

بین وجدان کاری کارکنان مانند عوامل (تعهد کاری، اخلاق کاری، مسئولیت پذیری و نظم و انضباط) با رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت ارتباط معنادار مثبت هست.

این پژوهش به روش توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می‌باشد. در این پژوهش نمونه ای به حجم 106 نفر از بین 140 نفر نظر ارباب رجوع در ارتباط با وظیفه شناسی و وجدان کاری کارکنان ( در ارتباط با هر یک از کارکنان) پرسشنامه ای توزیع گردید وسپس اطلاعات مورد نظر جمع آوری گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان دادکه بین تعهد کاری کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط معناداری هست. بین اخلاق کاری کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط معناداری هست.بین مسئولیت پذیری کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط معناداری هست.بین نظم و انضباط کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط معناداری هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

و در نهایت بین وظیفه شناسی (وجدان کاری) کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط معناداری هست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

آیا بین وظیفه شناسی (وجدان کاری) کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط هست؟

1- 4-2) سؤال های فرعی

1- آیا بین تعهد کاری کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط هست؟

2- آیا بین اخلاق کاری کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط هست؟

3- آیا بین مسئولیت پذیری کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط هست؟

4- آیا بین نظم و انضباط کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم ارتباط هست؟

1- 5) اهداف پژوهش

1- مطالعه ارتباط بین وجدان کاری کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم.

2- مطالعه ارتباط بین وجدان کاری کارکنان در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم.

3- ارتباط بین رضایت ارباب رجوع از سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم.

4- ارتباط بین مسئولیت پذیری کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان.

5- ارتباط بین نظم وانظباط کارکنان و رضایت ارباب رجوع در سازمان.

6- ارایه پیشنهاد برای مدیران و کارمندان سازمان صنعت و معدن تجارت استان قم.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین وظیفه شناسی کارکنان ورضایت ارباب رجوع درسازمان صنعت و معدن تجارت  با فرمت ورد