پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-10-        تعریف استرس

در سال 1913 ژاسپر در کتاب خود با عنوان «آسیب شناسی روانی عمومی[1]» بر مفهوم واکنش تأکید می‏کند. از دیدگاه او، واکنش پاسخی عاطفی[2] در برابر یک حادثه می باشد. تقریباً در همان زمان، آدولف می‏یر ارتباط مستقیم میان محرک های محیطی[3] و پدیده بیماری را به صورت فرضیه ای فرمول بندی نمود.

در اواسط قرن 19، معنای فشار گسترش بیشتری پیدا نمود و تنش بر روی اعضای بدن یا نیروی ذهنی[4] را هم در برگرفت. متوالیاً دیگر معانی مربوطه به فشار ظهور یافتند اما به نظر می رسید همگی پیرامون معنای اصلی فشار همانند نوعی نیرو گرد آمده اند.

وضع تا سال 1936 لااقل بدین گونه باقی بود. در همان سال پژوهشگر جوانی در دانشگاه مک گیل[5] مقاله‏ای منتشر ساخت که منتج به متحول گردانیدن درک ما از این بیماری گردید و تعریفی جدید و کاملاً مختلف برای فشار ارائه داد. اگرچه آن پژوهشگر «دکتر هانس سلیه»[6] آغاز آگاهانه از به کار بردن فشار روانی یعنی «گرایش تحریک[7]، گرایش پاسخ یا گرایش تداخل اقدام و تأثیر متقابل» (والراند[8]، 1993: 144).

گرایش تحریک: طبق این گرایش، فشار و استرس، یک عامل یا نیروی خارجی[9] می باشد که بشر ها قادر به مقابله و ایستادگی در برابر آن هستند اما سطح مقاومت افراد تفاوت می کند.

گرایش پاسخ[10]: طبق این گرایش، تمرکز بر روی واکنش هایی قرار می گیرد که توسط شخص، نسبت به مقتضیات و تقاضاهای محیطی ایجاد شده می باشد که این پاسخ ممکن می باشد فیزیولوژیکی مثل افزایش ضربان قلب[11] و یا روانی مثل احساس برانگیختگی [12]باشد.

گرایش تداخل اقدام و تأثیر متقابل

این گرایش درک فشار روانی را یک مرحله فراتر می برد و این کار با مطالعه دقیق و کامل روابط متقابل میان فرد و محیط پیرامون او انجام می گردد و در این گرایش، مردم تأثیر فعالانه تری به عهده گرفته و نیازها و مقتضیات هر موقعیتی را که در آن قرار می گیرند مورد تأمل قرار داده و توانایی خود را در بر آورده ساختن آن مقتضیات، ارزیابی می نمایند.

[1] General Psycho Phathology

[2] Affective Response

[3] Environmental Stimulus

[4] Mental Force

[5]Mc Geel

[6] Hans Seleae

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[7] Stimulation

[8] Vallerand

[9] External Force

[10] response Tendency

[11] Heart Beat & Heart rate

[12] Activation & Excitation

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران می باشد.

 

اهداف فرعی:

  1. تعیین تأثیر اکتساب دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
  2. تعیین تأثیر ایجاد دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
  3. تعیین تأثیر ذخیره کردن دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
  4. تعیین تأثیر توزیع دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
  5. تعیین تأثیر نگهداری دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران  با فرمت ورد