دانلود پایان نامه

 پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-      اصول مدیریت دانش

دانپورت، ده اصل را به عنوان اصول مدیریت دانش ارائه داده می باشد:

1- مدیریت دانش مستلزم سرمایه گذاری می باشد. یک دارایی می باشد اما اثربخشی آن مستلزم سرمایه گذاری  در دارایی های دیگر نیز هست. همچنین بخش زیادی از فعالیت های مدیریت دانش نیازمند سرمایه گذاری هستند. به عنوان مثال، آموزش کارکنان فعالیتی می باشد که به سرمایه گذاری نیازمند می باشد.

2- مدیریت اثربخش دانش، نیازمند پیوند بشر و تکنولوژی می باشد. بشر و رایانه هر کدام توانایی خاص خود را دارند. به عنوان مثال، رایانه ها می توانند اطلاعات را سریع پردازش کنند اما قدرت آنها محدود به داده ها و اطلاعات می باشد اما دانش در ذهن بشر می باشد و فقط در آنجا پردازش می‏گردد. از آنجا که دانش مبتنی بر داده و اطلاعات می باشد این دو در ارتباط با هم می توانند مؤثر باشند. لذا سازمانها برای مدیریت اثربخش دانش نیازمند راه حلهایی هستند که بشر و دانش را با هم پیوند بزند.

3- مدیریت دانش، سیاسی می باشد. بر کسی پوشیده نیست که دانش قدرت می باشد و لذا نباید جای تعجب باشد که هر کس، دانش را مدیریت کرده یک کار سیاسی انجام داده می باشد. اگر دانش در ارتباط با قدرت، پول و موفقیت می باشد پس پس در ارتباط با گروه های فشار، توطئه و دسیسه و تعاملات سیاسی نیز می باشد.

دانپورت معتقد می باشد که اگر در طریقه و حول و حوش مدیریت دانش شاهد ظهور پدیده های سیاسی نباشیم می توان به این نتیجه رسید که چیزی با ارزش رخ نداده می باشد. بعضی از مدیران فعالیت های سیاسی را نکوهش می کنند. اما مدیران دانشی بایستی تیزبین و سیاست مدار باشند. آنها بایستی فرصت‏هایی برای یادگیری در سازمان خلق کنند.

4- مدیریت دانش به مدیران دانش نیازمند می باشد. مقصود دانپورت از مدیران دانشی مدیرانی هستند که می توانند دانشهای نهفته را دریافته و برای آن ارزش و اعتبار قائل شوند و این موضوع در بخش دولت مهم تر می باشد. مدیران دانش بایستی اداره کنندگان خوبی برای دانش باشند.

5- مزایای مدیریت دانش سرچشمه گرفته از ترسیم دانش می باشد. ترسیم دانش به ترسیم نقشه های ذهنی افراد منجر می گردد. هر کدام از ما بر اساس نقشه های ذهنی خود اقدام می کنیم. نقشه ها و مدلهای ذهنی افراد در واقع به منزله فیلترهایی هستند که می گویند چه اطلاعاتی را چگونه ببینیم.

6- تسهیم و بکارگیری دانش ذاتی نیست. اگر دانش، منبع باارزشی می باشد و قدرت را به همراه خود می آورد چرا بایستی آنرا تسهیم نمود؟ مدیران دانشی که فرض می کنند انسانها به گونه طبیعی گرایش به این دارند که دانش خود را اندوخته و ذخیره کنند موفق تر از آنهایی هستند که چنین تصوری ندارند. ما ممکن می باشد وارد شدن دیگران به دانش خود را به عنوان یک تهدید به حساب آوریم. مگر آنکه در این زمینه اعتماد لازم ایجاد شده و شدیدا برانگیخته شده باشیم.

7- مدیریت دانش به معنی بهبود فرایندهای کار دانش می باشد. بهبود کار دانش مستلزم این می باشد دخالتهای از بالا به پایین کمتر گردد. کارکنان بایستی آزادی اقدام و استقلال لازم را در کار خود داشته باشند تا بتوانند دانش خود را در راستای حل مسائل و تصمیم گیریها به کار گیرند.

8- دستیابی به دانش، تنها شروع کار می باشد. دستیابی مهم می باشد اما موفقیت مدیریت دانش با آن، تضمین نمی گردد. دانش را بایستی به کار گرفت و در فرایندهای سازمانی وارد نمود، به گونه ای که منجر به بهبود عملکرد سازمانی گردد. برای موفقیت این امر نیز بایستی انگیزه های لازم را در افراد ایجاد نمود.

9- مدیریت دانش هیچگاه به پایان نمی رسد. ممکن می باشد که مدیران دانش تصور کنند که اگر آنها توانسته اند دانش سازمانی را تحت کنترل خود بگیرند کار به پایان رسیده می باشد. هیچوقت نمی توان تعیین نمود که چه زمانی برای پایان داده به مدیریت دانش کافی می باشد همانطوری که در مورد مدیریت منابع انسانی نیز نمی توان چنین کاری نمود زیرا نیازهای دانشی ما همواره تغییر می کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

10- مدیریت دانش نیازمند یک قرارداد دانشی می باشد. اگر دانش منبع مهمی می باشد، می طلبد که توجه قانونی خاص به آن بشود. آیا تمام دانشی که در ذهن کارکنان نهفته می باشد متعلق به آنهاست، آیا آنها مالک تمام دانش خود هستند، درصد کمتری از سازمان ها به این پرسشها پاسخ داده اند، در قراردادهای دانشی بایستی این موارد روشن گردد (ابطحی و صلواتی، 1385: 62).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران می باشد.

 

اهداف فرعی:

  1. تعیین تأثیر اکتساب دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
  2. تعیین تأثیر ایجاد دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
  3. تعیین تأثیر ذخیره کردن دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
  4. تعیین تأثیر توزیع دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
  5. تعیین تأثیر نگهداری دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران  با فرمت ورد