دانلود پایان نامه

 پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-10-1-    مدل بوکوویتز و ویلیامز[1]

اجزای فرآیند مدیریت دانش ارایه شده از سوی بوکوویتز و ویلیامز (1999) شامل هفت مرحلۀ کسب، بکارگیری، یادگیری، تسهیم، ارزیابی، تولید و نگهداری، و واگذاری دانش می باشد که بایستی برای ایجاد سرمایه بر پایه دانش به صورت یکپارچه مدیریت شوند.

الف) کسب دانش: نکات اساسی که در یافتن اطلاعات درست، بایستی در زمان مناسب مد نظر قرار گیرند، عبارتند از:

 • آیا همکاران می توانند نیازهای اطلاعاتی خود را دقیق فرموله کنند؟
 • آیا منابع و دارندگان دانش مشخص اند؟
 • آیا ابزارهای کمّی و قواعد موجود، از جستجوی اطلاعات طرفداری می کنند؟
 • آیا شالوده ساختار دانشی، قابل فهم بوده و خوب سازماندهی شده اند؟

ب) بکارگیری دانش: به این معنا می باشد که بتوان خلاقانه و مشتری گرایانه، راه حل های مناسب را به دست آورد. این امر از طریق پیشنهاد راه های گوناگون برای بهره گیری از دانش های بالقوه انجام می گردد. نکاتی که بایستی برای تحقق این موضوع مورد توجه قرار گیرد، عبارتند از:

 • جریان آزاد ایده ها در داخل سازمان.
 • همکاری تنگاتنگ بخش های مختلف سازمان.
 • ایجاد مکان های (مجازی / فیزیکی) آزاد برای تبادل دانش و بروز خلاقیت در سازمان.

پ) یادگیری دانش: به معنی مطالعه در خصوص یافتن علت های موفقیت یا عدم موفقیت پروژه های انجام شده به مقصود لحاظ کردن نتایج آن در پروژه های آتی برای انجام اثربخش آنها می باشد.

مواردی که در این زمینه بایستی مورد توجه قرار گیرند، عبارت اند از:

 • ایجاد این تفکر که یادگیری در سازمان، به بهره گیری اثربخش در اقدام منجر گردد.
 • در تمام سازمان، جمع آوری تجربیات و آموخته ها به رسمیت شناخته گردد.

ت) تسهیم دانش: در این فرآیند، همکاران، دانش خود را به دیگران انتقال می دهند و این امر، موجب گسترش پایه های دانش سازمانی می گردد. تسهیم دانش در سازمان، به زمان و بسترسازی مناسب نیاز دارد، زیرا که ممکن می باشد، این حالت به علت های گوناگون در بعضی از همکاران، احساس خطر را برانگیزد. نکات اساسی در تسهیم دانش عبارتند از:

 • همکاران برانگیخته شوند و تمایل داشته باشند که دانش خود را ارائه دهند.
 • سیستمها و ساختارها از فرآیند تسهیم دانش طرفداری کنند.
 • در تمام سازمان، تسهیم دانش رسمیت یافته و از آن طرفداری گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ث) ارزیابی دانش: در این فرآیند بایستی دانش های موجود و نیازهای فعلی و آتی دانش ارزیابی شوند. برای این کار لازم می باشد، اندازه رشد پایه های دانش و نیز دستاوردهای سرمایه گذاری مرتبط با آن،
اندازه گیری گردد. عواملی که امکان اندازه گیری پایه های دانش را ممکن می سازند، عبارتند از :

 • تأثیر دانش بر کارآیی سازمانی به رسمیت شناخته گردد و در تفکر استراتژیک سازمانی، قرار گیرد.
 • انواع شاخص‌ها، معیارها و نکات اساسی برای اندازه‌گیری ارزش دارایی‌های سازمانی ایجاد گردد.

ج) تولید و نگهداری دانش: بایستی دانش های مهم و راهبردی در این فرایند توسعه یابند و دارایی های دانشی، نیز مورد توجه قرار گیرند. برای تولید و نگهداری دانش، بایستی عوامل زیر فراهم گردد:

 • ایجاد بستر و ابزارهای مناسب برای نگهداری دانش و خلق دانش های جدید.
 • روابط میان بخش های مختلف، به گونه ای طراحی و ایجاد گردد تا هدف های مدیریت دانش تحقق یابد.
 • سازمان به این معنا پی ببرد که بهره گیری از دانش، ارزشمند می باشد و بایستی از آن نگهداری شده، و توسعه داده گردد.

[1]-Williams& Bukowitz

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران می باشد.

 

اهداف فرعی:

 1. تعیین تأثیر اکتساب دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
 2. تعیین تأثیر ایجاد دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
 3. تعیین تأثیر ذخیره کردن دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
 4. تعیین تأثیر توزیع دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
 5. تعیین تأثیر نگهداری دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران  با فرمت ورد