پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1-      متغیر­های پژوهش

مهمترین و مفیدترین راه برای طبقه بندی متغیرها و نقشی که پژوهش به عهده دارند تقسیم آنها به دو نوع مستقل و وابسته می باشد، متغیر مستقل توسط پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می گردد تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگری (وابسته) اندازه گیری گردد. متغیرهای مستقل و وابسته در پژوهش حاضر عبارتند از:

الف. متغیرهای مستقل پژوهش عبارتند از: ایجاد دانش، اکتساب دانش، ذخیره دانش، توزیع دانش، نگهداری دانش.

ب. متغیر وابسته پژوهش عبارت می باشد از: فشار روانی.

3-2-      روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

روش­های گردآوری اطلاعات به گونه کلی به دو دسته تقسیم می شوند :

الف) روش‌های کتابخانه‌ای: در این پژوهش، جهت جمع آوری اطلاعات از روش­های مطالعات کتابخانه­ای با ابزار­های: کتب، پایان نامه­های دانشگاهی، مقالات علمی- پژوهشی و مجلات و سایت های اینترنتی بهره گیری شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب) روش‌های میدانی: در این پژوهش به مقصود تحلیل کمی اطلاعات و نیز آگاهی از توجه کارکنان شعب بانک ملت در شهر تهران نسبت به فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی آنها از طریق  ابزار پرسش­نامه، اطلاعات جمع آوری شده می باشد.

3-3-      جامعه­آماری پژوهش

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران در سال 1392 بوده که تعداد آنها تقریبا 4834 نفر می باشد و با تقسیم کردن کل شهر تهران به 5 ناحیه شمال، جنوب، شرق، غرب، و مرکز و نمونه گیری تصادفی از هر منطقه، پرسشنامه ها در میان آنها تقسیم گردید. لذا جامعه آماری دارای ساختاری متجانس و یکپارچه می باشد.

3-4-      نمونه­آماری

زیرا سؤالات پژوهش از نوع چند ارزشی با مقیاس ترتیبی بوده و حجم جامعه محدود می­باشد از ارتباط (3-1) برای تعیین حجم نمونه بهره گیری گردیده می باشد.

ارتباط (3-1) :

 

در این فرمول:

n : حجم نمونهZ: مقداراحتمال نرمال استاندارد با سطح اطمینان

سطح اطمینان 95/0 در نظر گرفته شده می باشد.

: سطح خطا

: دقت مورد نظر در پژوهش

P: نسبت موفقیت که معمولا 0.5 در نظر گرفته می­گردد.

در این پژوهش مقدار  بر اساس پژوهش­های مشابه 05/0 در نظر گرفته شده می باشد.

با در نظر داشتن فرمول فوق در سطح اطمینان 95 درصد و دقت 05/0 حداقل حجم نمونه برابر با 356 نفر تعیین گردید که ما برای اطمینان بیشتر حجم نمونه را 400 نفر در نظر گرفتیم.

 

 

 

 

همچنین بایستی به این نکته نیز توجه داشت که پرسش­نامه‌های تکمیل شده توسط 30 نفر در نمونه مقدماتی (پیش آزمون) در نهایت جزء نمونه آماری پژوهش حاضر، در نظر گرفته شدند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران می باشد.

 

اهداف فرعی:

  1. تعیین تأثیر اکتساب دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
  2. تعیین تأثیر ایجاد دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
  3. تعیین تأثیر ذخیره کردن دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
  4. تعیین تأثیر توزیع دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
  5. تعیین تأثیر نگهداری دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران  با فرمت ورد