دانلود پایان نامه

 پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-      انواع دانش‏

بحث بر روی طبقه‏بندی انواع دانش، به مقصود تشخیص و تعیین جایگاه دانش در سازمان، مهم می باشد. انواع مختلف دانش، کاربردهای گوناگونی نیز در مدیریت دانش دارند. صاحبنظران مختلف، از دیدگاه‏های مختلف دانش را دسته‏بندی کرده‎اند. مطالعه طبقه‏بندی‏های ارائه‎ شده در خصوص دانش این نکته را عیان می‎کند که فصل مشترک اکثر صاحبنظران در مورد انواع دانش حول محورهای دانش نهفته، دانش عیان، دانش فردی و دانش گروهی متمرکز شده می باشد.

مانند این طبقه‏بندی‏ها، طبقه‏بندی معروف نوناکا می باشد. این طبقه‎بندی در مباحث مدیریت دانش نیز مورد پذیرش و بهره گیری فراوان قرار گرفته می باشد.

طبق نظر نوناکا (1994) همه دانش‏ها بر اساس پیچیدگی‎شان می‏توانند به محدوده‎ای از عیان تا نهان طبقه‏بندی شوند. این طبقه‏بندی مبتنی بر توجه پولانی (1962) در خصوص دانش می باشد. نوناکا این دو نوع دانش را به این شکل معرفی می‏کند:

دانش عیان[1]: دانش عیان دانشی می باشد که به زبان رسمی اظهار شده و به سادگی در میان افراد منتقل می‎گردد. نوناکا معتقد می باشد که این نوع دانش مستقل از کارکنان بوده و در سیستم‏های اطلاعات کامپیوتری، کتاب‏ها، مستندات سازمانی و نظایر اینها هست. دانش صریح، دارای قابلیت کدگذاری و اظهار از طریق گویش می باشد. علوم دانشگاهی مثلا بارز این نوع دانش می باشد.

دانش نهان[2]: دانش شخصی می باشد که ریشه در تجربه فردی دارد و شامل عوامل ذهنی همچون اعتقادات شخصی، دیدگاه‏ها، غرایز و ارزش‏ها می باشد. این نوع دانش انتزاعی بوده و دستیابی به آن آسان نیست. در این زمینه پولانی تعبیر جالبی دارد. او در این خصوص می‏گوید: ” ما بیشتر از آن چیز که می‏گوییم، می‏دانیم.”

و در طبقه بندی معروف دیگر که توسط لیدنر و علوی[3] مطرح شده می باشد به وجود چهار نوع دانش تصریح شده می باشد:

  • دانش نهفته که در زمینه اقدامات و تجارب افراد دارد و تشکیل‏دهنده‏ی مدل‎های ذهنی افراد می باشد.
  • دانش عیان که در مقایسه با دانش نهفته عمومیت بیشتری داشته و به راحتی قابل انتقال می باشد.
  • دانش فردی که در وجود فرد نهفته می باشد و ریشه در اقدامات فردی دارد.
  • دانش گروهی که دانشی می باشد که در سیستم‏های اجتماعی و فرهنگی یک سازمان نهفته می باشد (علوی و لایندر[4]، 2000: 22)

[1]. Explicit Knowdedge

[2]. Tacit knowledge

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3]. Leidner & Alavi

[4] – Alavi & Leidner

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران می باشد.

 

اهداف فرعی:

  1. تعیین تأثیر اکتساب دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
  2. تعیین تأثیر ایجاد دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
  3. تعیین تأثیر ذخیره کردن دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
  4. تعیین تأثیر توزیع دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
  5. تعیین تأثیر نگهداری دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران  با فرمت ورد